POLITIKA PRIVATNOSTI

Kao potencijalne kupce ovim putem Vas obaveštavamo da kako će se Vaši lični podaci koristiti, odnosno obrađivati, i u koje svrhe, a sve u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema Vama, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na Vas odnose, te Vam u trenutku prikupljanja tih podataka pružamo sledeće informacije:

1) Rukovalac je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću GORNJI GRAD II d.o.o. Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj 21441481, PIB 111204050, koga zastupa Marija Zlatković, direktor, e-mail: office@gornjigrad2.rs (u daljem tekstu: „Društvo“);

2) Svrha nameravane obrade je direktno oglašavanje naših proizvoda. Naime, svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, a sve radi razumevanja Vaših potreba i pronalaženja za Vas adekvatnog prostora. Davanjem podataka o ličnosti saglašavate se da Društvo iste koristi da Vas obavesti o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje Vas interesuju u vezi sa našom kompanijom, da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade. Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, marketinškim kompanijama, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju nepokretnosti, kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih Zakonom ne zahteva drugačije.

Pravni osnov za obradu je isključivo Vaša saglasnost i sadržan je u članu 63. Zakona o oglašavanju. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

Pored navedenih informacija, pružamo Vam istovremeno, tj. u trenutku prikupljanja podataka koji se na Vas odnose, i dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada tih podataka, i to:

1) Rok čuvanja Vaših podataka određuje se u skladu sa kriterijumima za određivanje roka čuvanja ove vrste podataka;

2) Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;

3) Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka);

4) imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona;

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo i izvršićemo dužnost da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve do opoziva Vaše saglasnosti, odnosno sve dok nas ne obavestite da više ne želite da primate naša obaveštenja.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup Vašim podacima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ovim putem Vas obaveštavamo da se Vaši podaci o ličnosti ne iznose iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.